© 2014 - Tüm hakları PPM Kirlilik Önleme ve Yönetimi Ltd. Şti.'ye aittir.

TR | EN

Hizmette

17.

yıl

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha, 1580 Sayılı Belediye, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi, 2872 Sayılı Çevre Kanunlarına ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine (14.03.1991 tarih ve 20814 Sayılı Resmi Gazete) göre katı atıkların insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi gerekmektedir. Ancak, birkaç büyükşehir belediyesi hariç ülkemizde bulunan diğer belediyelerin hemen hepsi üretilen bu atıkları düzensiz olarak depolamaktadır. Kontrolsüz katı atık boşaltımı uygulamaları insani ve çevresel değerleri ciddi boyutta tehdit etmektedir. Bunlara örnek olarak sızıntı sularının yeraltı sularına karışarak, içme suyu kaynaklarını kirletmeleri; kontrolsüz depolanan katı atıklar içinde biriken metan gazının patlaması; sinek ve koku problemleri verilebilir.

 

En genel hatlarıyla Entegre Katı Atık Yönetimi şu aşamaları içerir:

 

• Katı atık miktarının kaynakta azaltılması,

• Katı Atıkların yeniden kazanımı,

• Katı atıkların nihai bertarafı (Düzenli depolama ya da yakma),

 

Katı Atık Miktarının Kaynakta Azaltılması

 

Katı atık yönetiminin ilk ve en önemli kuralıdır. Bu ise atık üretmekten kaçınmak ve geri kazanmayı teşvik etmekle mümkündür. Bunu sağlamak için aşağıdaki önerilerin uygulanması gerekmektedir.

 

1. Konutlarda geri-dönüştürülebilir, organik bazlı, vd. atıkların ayrı toplanması,

2. Ambalajların küçültülmesi ve geri kazanımı,

3. Çevre ve temizlik vergisi-Katı atık uzaklaştırma ücreti,

4. Bilinçlendirme ve eğitim.

 

Katı Atıkların Yeniden Kazanımı

 

Ülkemiz katı atıkları içinde bulunan atıkların yaklaşık %15'i doğrudan, %80'i ise ayrıştırma sistemleri ile geri kazanılabilir niteliktedir. Bu maddeler önemli bir ekonomik değere sahip olup, geri kazanılması (kağıt, metal, cam, plastik vb.) ülke ekonomisi için çok önemlidir. Ayrıca, evsel katı atıklar içinde yaklaşık %40 oranında bulunan organik atıklarında anaerobik çürütme yöntemi ile biyogaz ve kompostlaştırma ile gübreye dönüştürülmesi de belediyeler için kirliliği önlemek kadar, gelir getirici uygulamalardır.

 

Katı Atıkların Nihai Bertarafı

 

- Düzenli depolama

 

Katı atıkların yönetiminin nihai bertaraf aşaması olarak sıklıkla uygulanan bir yöntemdir. Düzenli depolamada dikkat edilmesi gereken başlıca unsurlar şunlardır;

 

1. Depolama alanının yeri (yerleşim birimlerine, çevre yol bağlantılarına uzaklığı),

2. Depolama alanını eğimi ve depolama şekli (vadide depolama, yamaçta depolama, düzlük arazide depolama,vs.),

3. Depolama alanının ömrü (en az yirmi yıllık ihtiyacı karşılayacak kapasitede seçilmelidir),

4. Drenaja uygun zemin ve sızıntı önleyici geçirimsiz tabaka.

 

- Yakma Tesisinde Giderim

 

İlk yatırım ve işletme maliyetlerinin yüksek olmasının yanı sıra, zehirli baca gazı çıkışı, toksik madde içeren kül ve cüruf oluşumu, soğutma ve yıkama sularının yüksek kirlilik içermesi nedeniyle çevre koruma yöntemlerinin tatbikini zorlaştırmakta ve bu nedenle katı atıkların bertarafı yöntemleri arasında önerilmemektedir. Ancak, tehlikeli ve tıbbi atıklar gibi depolama alanına gömülmesi sakıncalı atıkların nihai uzaklaştırılmasında uygulanabilir.

 

Katı atık yönetiminin çeşitli aşamalarında izlenecek yöntemler ve kullanılacak teknolojiler yatırım maliyetini belirleyen faktörlerdir. Aşamalardan birisinin hatalı tasarımı ya da işletilmesi, tüm sistemin işlevini ve ekonomisini olumsuz etkileyecektir. Tüm bunlar, katı atık yönetimi gibi çok bileşenli bir konuyu yönetecek organizasyonun planlamasının rasyonel olarak yapılması ile girdi ve çıktılarının iyi değerlendirilmesini gerektirmektedir.

 

Bir Entegre Katı Atık Yönetimi Projesinin Bileşenleri

 

Bir entegre katı atık yönetimi projesi iki aşamadan oluşmaktadır:

 

• Ön Yapılabilirlik (fizibilite) ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Çalışması,

• Uygulama (Tatbikat) Projesi.

 

Ön Yapılabilirlik (fizibilite) ve ÇED Çalışması

 

Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan bilgiler ışığında yetkililer proje hakkında yatırım kararına varırlar.

Bir Ön Yapılabilirlik ve ÇED Çalışması aşağıda sıralanan aşamaların yerine getirilebilmesi için gerekli tüm detayları, mühendislik hizmetlerini, maliyet analizlerini, vb. kapsar:

 

- Proje sahasının genel tanıtımı;

 

• Nüfus yapısı,

• Coğrafi, ekonomik, endüstriyel ve jeolojik durum,

• Ulaşım durumu,

• Doğal, tarihi ve turistik değerler,

• Varolan katı atık uygulamaları (depolama yeri, araç ve personel sayısı, vb.),

• İklim (yağış durumu, hakim rüzgar yönü, vb.).

 

Bölgedeki Katı Atıkların Tanımı ve Türleri

 

Katı atık miktarları (nüfus, kişi başına günlük üretim, mevsimsel değişim, miktarları, vb.)

Kaynaklarına göre katı atık türleri (Evsel, endüstriyel ve tarımsal atıklar; arıtma çamuru vd.)

Fiziksel kompozisyonuna göre katı atık türleri (partikül büyüklükleri, nem, yoğunluk, vb.)

 

Katı Atık Toplama, İşleme, Değerlendirme ve Bertaraf Yöntemleri

 

• Kaynakta azaltma olanaklarının incelenmesi,

• Katı atıkların toplanmasının optimizasyonu (rotalar, toplama yöntemi ve sıklığı, vb.),

• Katı atıkların işleme, geri kazanım ve değerlendirme olanaklarının belirlenmesi,

• Uygun işleme, geri kazanım ve değerlendirme yöntemlerinin seçimi,

• Katı atıkların nihai bertaraf yönteminin belirlenmesi.

 

Uygulama (Tatbikat) Projesi

 

Bu aşamada entegre katı atık yönetimi için gerekli olan tesislerin (aktarma ve transfer istasyonları, geri kazanım tesisi ve depolama sahası) inşasını mümkün kılacak bütün teknik ve mali özellikler ayrıntılı bir biçimde hesaplanır. Bu hesaplara dayanılarak muhtelif sayıda ve ölçekte çizimler hazırlanır. İnşaat, imalat ve montaj işleri teknik resim kurallarına uygun olarak çizilmiş paftalar üzerinde detaylı şekilde gösterilir.

 

PPM, önceki çeşitli iş deneyimlerindeki uzmanlığıyla, personel ve danışman kadrosuyla Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamında;

 

• Ön yapılabilirlik (fizibilite) ve Çevresel Etki Değerlendirmesi çalışmaları,

• Ara transfer istasyonları ve depolama alanlarının seçimi,

• Evsel ve endüstriyel düzenli depolama alanları projelendirilmesi,

• Sızıntı suları ve gaz toplama ve bertaraf sistemleri,

 

Konularında mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 

Tehlikeli Atık Yönetimi için tıklayınız.