© 2014 - Tüm hakları PPM Kirlilik Önleme ve Yönetimi Ltd. Şti.'ye aittir.

TR | EN

Hizmette

17.

yıl

 

PPM, her gün çeşitliliği ve boyutu artan çevre problemlerini tanımlayabilmek ve çözmek için çeşitli meslek guruplarından oluşan uzman kadroya sahiptir.

 

PPM'in hedefi;

 

•uzman kadrosu ile;

•kısa sürede,

•bilimsel yöntemlerle,

 

Tesisinizin/faaliyetinizin çevresel problemlerini tanımlamak, kirliliği kaynağında önlemek, yönetmek (bertaraf etmek, geri kazanmak, depolamak v.b.) ve Türk ve AB Çevre Mevzuatlarına uygunluğunu sağlamak ve belgelemektir.

PPM, çevre kirliliği önleme ve yönetimi konularında;

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporlarının hazırlanması,

 

Proje Tanıtım Dosyaları hazırlanması,

 

Tesislerin inşaat ve işletme dönemlerinde ÇED Raporlarına uygunluğunun değerlendirilmesi ve çevresel izleme raporlarının hazırlanması,

 

Yatırım karar süreçlerinde çevre ve çevre mevzuatları konularında danışmanlık,

 

Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması,

Yönetmeliği gereğince Doğaya Yeniden Kazandırma Planı  hazırlanması,

 

Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği gereğince Çevre Yönetim Planı  hazırlanması,

 

Çeşitli Faaliyetler için Ekosistem Değerlendirme Raporları hazırlanması,

 

Peyzaj Onarım Planlarının hazırlanması,

 

Çevre Danışmanlığı hizmeti;

• Çevresel denetleme,

• Çevre yönetimi ve izleme,

• Çevresel performans değerlendirmesi ve eğitimi,

• Çevre mevzuatına uygunluk,

Çevre İzni ve Lisansı alınması;

• Geçici Faaliyet Belgesi alınması,

• Çevre İzni Alınması (Emisyon, Deşarj ve Gürültü İzinleri),

• Atık Yönetim Planlarının hazırlanması ve bildirimleri,

• İç tetkik yapılması ve eğitim verilmesi,

• Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisleri için Çevre Lisansı Alınması,

Atık Yönetimi;

Tehlikeli Atık Yönetimi plan ve proje hizmetleri,

Entegre Kentsel Katı Atık Yönetimi plan ve proje hizmetleri,

 

Hava Kalitesi Yönetimi ve Modelleme Çalışması,

 

Çevresel Risk Analizi ve Değerlendirmesi

 

Temiz Üretim Uygulamaları,

 

Çevresel Kirleticilerin Tespiti ve Analizi (hava kalitesi, su kalitesi ölçümleri) konularında danışmanlık,

 

Toprak Kirliliği Kontrolü ve Yönetimi uygulama ve danışmanlık,

 

Akustik Rapor Hazırlanması,

 

Endüstriyel/kentsel atık su arıtımı,

 

Çevre teknolojileri araştırma ve geliştirme çalışmaları,

 

İş sağlığı ve işçi güvenliği konularında denetleme ve danışmanlık hizmeti,

 

Risk analizi raporlarının hazırlanması,

 

Acil eylem planlarının hazırlanması,

 

Güneş Enerjisi Santral Projelerinin; yer seçimi, geliştirilmesi, projelendirilmesi ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi,

 

hizmetlerini sunmaktadır.