© 2014 - Tüm hakları PPM Kirlilik Önleme ve Yönetimi Ltd. Şti.'ye aittir.

TR | EN

Hizmette

17.

yıl

HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ

Isınma, ulaşım, enerji üretimi, endüstriyel prosesler, doğal olaylar gibi nedenlerle atmosfere hava kirleticileri atılmakta ve her geçen gün hava kirliliği insan sağlığını ve doğal yaşamı tehdit eder boyutlara ulaşmıştır.

 

Ülkemizde hava kirlenmesi ve kontrolü ile ilgili konular ilk olarak 2 Kasım 1986 tarihli "Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği" ile ele alınmıştır.

 

Yakın zamanda, Sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak için 03.07.2009 ve 27277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile 06.06.2008 Tarihli ve 26898 Resmi Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’nde yayınlanmıştır.

 

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli olan ön izin, izin, şartlı ve kısmi izin başvuruları, tesisten çıkan emisyonun ve tesisin etki alanı içerisinde hava kirliliğinin önlenmesinin tetkik ve tespiti ile, tesislerin, yakıtların, ham maddelerin ve ürünlerin üretilmesi, kullanılması, depolanması ve taşınmasına ilişkin usul ve esasları belirler.

 

10.09.2014 Tarihli ve 29115 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nde izne tabi tesisler belirlenmiştir. İzne tabi tesisler için yönetmeliklerde belirtilen sürelerde Çevre İzni  almak zorunludur.

 

Herhangi bir kuruluşun emisyon izni alabilmesi için,

 

a) Tesisin kamuya ve çevreye zararlı etkilerinin teknolojik seviyeye uygun olarak azaltılması ve tehlike yaratılmaması,

 

b) Yönetmeliğin gerektirdiği teknik özelliklere uyması,

 

c) Yönetmelikte öngörülen emisyon ve çevre hava kalitesinin usulüne uygun olarak tesisi işletmelerce ölçülmesi veya ölçtürülmesi,

 

d) İşletmenin artık ve atıklarının yeniden kullanımı veya bu mümkün değilse usulüne uygun olarak bertarafın sağlanması hususlarının belgelenmesi esastır.

 

Hava Kirliliği Kontrol Azaltım Teknikleri

 

Hava kirliliği kontrol azaltım teknikleri genel olarak prosesin kirletici üretmeyen prosesler ile değiştirilmesi, yakıt tipinin az kirleten yakıt ile değiştirilmesi veya kirliliğin üretildiği veya atmosfere atıldığı noktada kirlilik azaltıcı teknolojilerle arıtılması olarak özetlenebilir. Kirlilik azaltım maliyeti, arıtım yüzdesi ile orantılıdır. Bu nedenle, kirleticilerin hangi dereceye kadar arıtılması gerektiği oldukça önemlidir.

 

PPM, personel ve danışman kadrosuyla Hava Kalitesi Yönetimi kapsamında,

 

• Emisyon envanteri çıkartılması,

Kirleticilerin atmosferde dağılımının modellenmesi (ISCST3, İSCLT3, AERMOD)

• Hava kirliliği kontrolü ekipmanları tasarımı ve inşaatı (siklonlar, filtreler, adsorpsiyon ve absorpsiyon kolonları v.b),

• Emisyon izinlerinin alınması,

 

konularında hizmet vermektedir.

 

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği