© 2014 - Tüm hakları PPM Kirlilik Önleme ve Yönetimi Ltd. Şti.'ye aittir.

TR | EN

Hizmette

17.

yıl

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 

 

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır.

 

(2) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır.

 

(3) Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik

Madde 5 –

 

a)Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler; çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak,

 

b)Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan işletmeler; bir çevre görevlisi sürekli istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak,” zorundadır.

Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer alan işletmeler için çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu elektronik imza ile elektronik ortamda yetkili mercie yapılacaktır. Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu,  kurulacak çevre yönetim birimi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır.

 

PPM’in Çevre Danışmanlığı kapsamında sunacağı hizmetler;

 

a) Hizmet verdiği işletmenin başvuru dosyasını, gerekli olan bilgi, belge ve raporları eksiksiz olarak hazırlamak/hazırlatmak ve başvuruyu yapmak,

 

b) Hazırlanan bilgi, belge ve raporları eksiksiz bir şekilde yerinde inceleme yaparak değerlendirilmesi ve dosya içeriğindeki tüm bilgi, belge ve raporların teknik içeriğinin ilgili mevzuata uygunluğunu ve doğruluğunu sağlamak,

 

c) İhtiyaç duyulan tüm bilgi, belge ve raporları öngörülen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak temin etmek ve iletmek,

 

d) İşletme adına, mahalli idareler ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bakanlık ile gerekli işlemler hakkında yazışmalar ve görüşmeler yapmak,

 

e) Yetkili merci tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yerinde incelemeler sırasında tesiste en az bir çevre görevlisini hazır bulundurmak,

 

f) Ayda en az bir gün saha ziyareti yapmak,

g) İşletmede Çevre Yönetim Planı oluşturmak, oluşturulan Çevre Yönetim planı doğrultusunda Çevre Kanuna istinaden çıkmış yönetmelikler doğrultusunda tesisin uygunluğuna sağlamak,

 

PPM’in amacı sadece çevre izni almak değil tesiste uygulayacağı ÇEVRE YÖNETİMİ UYGULAMALARI ile atık minimizasyonu (azaltımı) ve temiz üretim sağlamaktır.

 

PPM, atık minimizasyonunu (azaltımı), mevcut iş sistemleriyle bütünleştirir, müşterilerine aşağıdaki çevresel gelişmelerde yardımcı olur;  

 

• Az enerji, su ve hammadde kullanımını da içeren atık minimizasyon (azaltımı) stratejileriyle üretim maliyetini düşürmek,

• Müşterilerin faaliyetleriyle ilgili tüm çevresel düzenlemeler ve beklentiler konusunda müşterilerine yardımcı olmak,

• Mevcut çevre, güvenlik, risk yönetimi ve iş sistem ve stratejileri ile bir bütün halinde olmak,

• Çevresel etki ve riskleri minimize etmek, çevresel performans ve üretim verimini geliştirmek.

 

ÇEVRE İZNİ VE DANIŞMANLIK

10.09.2014 tarih ve 29115 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÇEVRE İZİN ve LİSANS YÖNETMELİĞİ ile yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunlu hale getirilmiştir.

21 Kasım 2013 tarih ve 28828 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ ve ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK  Madde 5’te “Tesis veya faaliyetlerden; çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti alma zorunluluğu getirmiştir.

Bu bağlamda firmamız, Çevre ve Orman Bakanlığından 14.01.2011 Tarih ve 95 nolu Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi almış olup, firmanız adına bu iş ve işlemleri yapmak istemektedir.