© 2014 - Tüm hakları PPM Kirlilik Önleme ve Yönetimi Ltd. Şti.'ye aittir.

TR | EN

Hizmette

17.

yıl

ÇED Yönetmeliği

 

Madde 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek veya tüzel kişiler; Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeleri için; ÇED Başvuru Dosyasını, ÇED Raporunu, Seçme Eleme Kriterleri uygulanacak projeler için ise Proje Tanıtım Dosyasını Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara hazırlatmak, ilgili makama sunulmasını sağlamak ve proje kapsamında verdikleri taahhütlere uymakla yükümlüdürler.

 

(3) Bu Yönetmeliğe tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça bu projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

Çevre Kanunu

 

Madde 20 – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/14 md.)

e) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi  oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür.

Bir çevresel etki değerlendirmesi, yeni bir tesisin olası çevresel sonuçlarını ve mevcut bir tesisteki önemli değişiklikleri hesaplar. Ayrıca, kirletici etkilerden korunma olanaklarını (önleme, azaltma olanakları) belirler.

 

Bir çevresel etki değerlendirme yönetiminde beş önemli prensip vardır:

 

1.Temel sorunlar üzerine odaklanma;

2.Uygun kişi ve grupları dahil etmek;

3.Proje ile ilgili kararlarla bilgileri birleştirmek;

4.Etkilerin azalması için temiz seçeneklerin sunulması;

5.Karar vericilere yararlı olması açısından bilgileri form halinde sağlamak.

 

Çevresel etki değerlendirme hiyerarşisi aşağıdaki şekilde özetlenebilir:  

 

Çevresel etki değerlendirme planlaması;

 

1.Benzer projelerin çevresel etkilerinin izlenmesi,

2.Beklenen etkilerin başlangıç değerlendirmesi yönetimi,

3.Çalışma organizasyonu,

4.Çevresel etki değerlendirme konusunun belirlenmesi.

 

Çevresel etki değerlendirme yönetimi;

 

1.Potansiyel çevresel etkilerin belirlenmesi,

2.Etki kapsamının miktarının ve alanının tahmin edilmesi,

3.Önemlerinin değerlendirilmesi,

4.Önleme ve azaltma olanaklarının belirlenmesi,

5.Çevresel etki değerlendirmesi sürecinin belgelenmesi ve sonuçlandırılması.

 

PPM Kirlilik Önleme ve Yönetimi Dan. Müh. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti, 2000 yılından itibaren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu hazırlanması konusunda deneyimli olup, bugüne kadar çeşitli sektörlerde 1.500 adet üzeri tesis/faaliyet için ÇED Raporu hazırlamış ve ÇED sürecini başarı ile sonlandırmıştır.

 

PPM Kirlilik Önleme ve Yönetimi Dan. Müh. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca rapor hazırlayacak kurum ve kuruluşlara yeterlik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 18 /12 /2009 tarih ve 27436 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yeterlik Belgesi Tebliği gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 33 nolu “ÇED YETERLİK BELGESİ”ne sahiptir.

PPM, önceki çeşitli iş deneyimlerindeki uzmanlığıyla, personel ve danışman kadrosuyla ve analitik becerileriyle, çok geniş bir aktivite aralığında, ÇED çalışmalarını yürütmekte olup, firmanızın da ÇED Süreçlerinde birlikte çalışmak istemektedir.

 

PPM özellikle enerji madencilik gibi ileride davalara konu olabilecek projelerine ait ÇED Raporlarının hazırlanması sürecinde çevre hukuku konusunda uzman Avukat görüşünü de ÇED Raporlarına yansıtmaktadır. Buda bize ileride karşılaşıla bilinecek davalara karşı hazırlıklı olmayı sağlamaktadır.

 

ÇED Yeterlik Belgesi

Referanslar Listesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORLARI

03 Ekim 2013  tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 6 gereğince yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 Listesinde yer alan işletmeler ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlatmakla yükümlüdür.